Nemokamas pristatymas Lietuvoje perkant už daugiau nei 50 Eur.
Skip to content

Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo internetinėje svetainėje aliejausmagija.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nusato bendrąsias naudojimosi aliejausmagija.lt internetine parduotuve (toliau – „Aliejaus magija parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Aliejaus magija parduotuvėje siūlomas prekes (toliau – prekės) su pristatymo paslauga ar be jos ar bet kaip kitaip naudojasi Aliejaus magija  parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Aliejaus magija parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“).
1.3. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Aliejaus magija parduotuvės sudaryta sutartimi ir yra abiems šalims privalomas teises ir pareigas sukuriantis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia Aliejaus magija parduotuvėje prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Aliejaus magija parduotuvė išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas.
1.4. Pirkėjas, darydamas prekių užsakymą, pažymi varnelę prie teiginio „Patvirtinu, kad sutinku su Taisyklėmis“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
1.5. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymo Aliejaus magija parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (ar) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių Aliejaus magija parduotuvėje. Pirkėjui užsisakius prekių Aliejaus magija parduotuvėje laikoma, jog Pirkėjas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.
1.6. Aliejaus magija parduotuvė pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Aliejaus magija parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.7. Aliejaus magija parduotuvė neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.8. Aliejaus magija parduotuvė turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Aliejaus magija parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Aliejaus magija parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Aliejaus magija parduotuvės vykdomų užsakymų, darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
1.9. Aliejaus magija parduotuvė gali laikinai arba iš viso nutraukti Aliejaus magija parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešusi Pirkėjui. Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Aliejaus magija parduotuvė turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas Aliejaus magija parduotuvei. Aliejaus magija parduotuvei sustabdžius veiklą, bet esant galimybei įvykdyti patvirtintus užsakymus, visos teisės ir pareigos numatytos šiose taisyklėse ar taikomuose teisės aktuose, susijusios su jau įvykdytais arba vykdomais užsakymais, išlieka galioti.

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

2.1. Užsisakyti prekes Aliejaus magija parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas (įvesdamas registracijoje prašomus duomenis ir sukuriant individualius prisijungimo duomenis – slaptažodį) arba nesiregistruodamas. Pirkėjas yra atsakingas, kad visi jo pateikti duomenys (tiek užsiregistruojant, tiek suvedant duomenis be registracijos teikiant užsakymą) būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu Pirkėjas yra užsiregistravęs ir pasikeičia jo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Aliejaus magija parduotuvė jokiu atveju nebus atsakinga už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens ar kitus duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
2.2. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai savo pateiktus duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
2.3. Tuo atveju, jei Pirkėjas registruojasi, jis yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus ar kt.), kurie Aliejaus magija parduotuvėje atliekami prisijungus slaptažodžiu. Aliejaus magija parduotuvė nėra atsakinga už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Aliejaus magija parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
2.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog jo pateikti asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi visais su užsakymo įvykdymu susijusiais bei Aliejaus magija parduotuvės veiklos analizės tikslais.
2.5. Pirkėjas, norėdamas gauti reklaminius pranešimus ir (arba) kitus Pirkėjui skirtus pasiūlymus, įvesdamas registracijoje ar užsakymo formoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam būtų siunčiami.
2.6. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi su užsakymo įvykdymu susijusiais bei Aliejaus magija parduotuvės veiklos analizės tikslais, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymo įvykdymui.
2.7. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
2.8. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.9. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.10. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.
2.11. Pirkėjo pateikti asmens ir kiti duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už nepristatytas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Aliejaus magija parduotuvės paslaugomis.
2.12. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas pažymint atitinkamus laukus registracijos anketoje/užsakymo formoje.

3. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

3.1. Prekių kainos Aliejaus magija parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Aliejaus magija parduotuvėje užsakymo pateikimo momentu.
3.2. Sveriamų prekių kaina suformuotame užsakyme apskaičiuojama preliminariai, pagal Pirkėjo nurodytą prekės kiekį (svorį). Aliejaus magija parduotuvė dės pastangas, kad tikrasis sukomplektuotos prekės svoris maksimaliai atitiktų Pirkėjo užsakytąjį, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Atsižvelgiant į tai, kad dažnu atveju nėra įmanoma sukomplektuoti sveriamų prekių taip, kad jų svoris tiksliai atitiktų užsakytąjį svorį, yra leidžiama 7 proc. svorio paklaida. Tokiu atveju laikoma, kad Pirkėjui pristatytas prekės kiekis atitinka Pirkėjo užsakytą prekės kiekį.
3.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
3.3.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.
3.3.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis mokėjimo kortelėmis – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele, kurios yra išduotos Europos Ekonominės Erdvės šalyse.
3.3.3. Apmokėjimas pagal išrašytą sąskaitą faktūrą (tik juridiniams asmenims);
3.3.4. Apmokėjimas grynais prekių pristatymo metu.
3.4. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento (išskyrus atvejus kai pasirenkamas būdas apmokėti prekių pristatymo metu). Tik gavus atitinkamą Pirkėjo mokėjimo už prekes bei jų pristatymą (transportavimą) atlikimo patvirtinimą pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Prekių ir jų pristatymo kainos sąskaitai apmokėti yra paskaičiuotos įskaitant PVM mokestį. Aliejaus magija parduotuvė turi teisę iš anksto nepranešusi Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento.
3.5. Pirkėjas, jei jis yra juridinis asmuo, turi teisę atsiskaityti už prekes apmokant pateiktą išankstinę sąskaitą (pasirenkant tokį apmokėjimo būdą). Pirkėjui neapmokėjus išankstinės sąskaitos iki užsakymo vykdymo dienos, prekių užsakymas nėra vykdomas.

4. Prekių komplektavimas ir pristatymas

4.1. Aliejaus magija parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos visoje Lietuvos teritorijoje. Prekes pristato  Aliejaus magija parduotuvė arba jos įgaliotas atstovas.
4.2. Už prekių pristatymo ir/ar pakavimo paslaugą taikomas mokestis, nurodytas vykdant užsakymą ir taikomas prekių užsakymo pateikimo momentu. Tikslią užsakymo pristatymo ir/ar pakavimo kainą Pirkėjas mato susidėjęs prekes į prekių krepšelį.
4.3. Aliejaus magija parduotuvė turi teisę vienašališkai savo nuožiūra nustatyti minimalią pirkinių krepšelio sumą, t. y. minimalią sumą, už kurią Pirkėjas turėtų išsirinkti ir užsisakyti prekių Aliejaus magija parduotuvėje, norėdamas jas įsigyti. Į minimalią pirkinių krepšelio sumą nėra įskaitomas prekių pristatymo ir pakavimo mokestis.
4.4. Aliejaus magija parduotuvė dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei užsakymo komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Aliejaus magija parduotuvė pasilieka teisę nepristatyti prekės ir/ar pristatyti mažesnį prekės kiekį.
4.5. Pinigai už Pirkėjo apmokėtas, tačiau Aliejaus magija parduotuvės nepristatytas prekes (arba pristatytą mažesnį jų kiekį), sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo įvykdymo.
4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos užsakymo pateikimo metu Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.
4.7. Pirkėjas pasirinkęs prekių pristatymą į gydymo įstaigas įsipareigoja užsakymą priimti prie pagrindinio įstaigos arba korpuso įėjimo.
4.8. Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Aliejaus magija parduotuvė turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Aliejaus magija parduotuvei bet kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
4.9. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas darydamas užsakymą nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai prekės nėra siunčiamos, o iš anksto už prekes sumokėti pinigai negrąžinami.
4.10. Aliejaus magija parduotuvė pristato prekes Pirkėjui tą pačią darbo dieną, jei įvykdomas apmokėjimas arba pateikiamas užsakymas (tais atvejais, kai pasirenkama apmokėti prekių pristatymo metu) iki 11 val. Jei užsakymas pateiktas po 11 val. darbo dieną arba bet kuriuo metu savaitgaliais, švenčių dienomis – užsakymas įvykdomas sekančią darbo dieną (iki 19 val.) nuo dienos, kai įvykdomas apmokėjimas arba pateikiamas užsakymas (tais atvejais, kai pasirenkama apmokėti prekių pristatymo metu). Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Aliejaus magija parduotuvės nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Aliejaus magija parduotuvė susisieks su Pirkėju ir suderins prekių pristatymo klausimus.
4.11. Visais atvejais Aliejaus magija parduotuvė atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
4.12. Prekių pristatymo metu Pirkėjui pageidaujant, vairuotojas privalo suteikti galimybę Pirkėjui patikrinti pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista ir vėliau jokios pretenzijos dėl siuntos, kompeltiškumo ir/ar kokybės nepriimamos.
4.13. Prekės po siuntos Pirkėjui perduodamos tik tada, kai Pirkėjas pasirašo vairuotojo jam pateiktame prekių perdavimo – priėmimo dokumente (dokumentu gali būti laikomi ir elektroniniai įrenginiai). Jei Pirkėjas dėl negalios, ligos ar kitokių priežasčių negali pats pasirašyti elektroniniuose ar kituose dokumentuose, jo pavedimu už jį pasirašo kitas asmuo arba prekes pristatęs vairuotojas, Pirkėjui patvirtinus pasirašymo galimybę. Pirkėjui nepasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumente, prekės Pirkėjui neperduodamos ir pakartotinai prekės nėra siunčiamos. Už prekes sumokėti pinigai tokiu atveju Pirkėjui negrąžinami.
4.14. Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta prekių perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Aliejaus magija parduotuvę. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti prekių perdavimo – priėmimo ar prekių grąžinimo dokumente.

5. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Aliejaus magija parduotuvėje internete parduodamų prekių savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
5.2. Aliejaus magija parduotuvė neatsako už tai, kad Aliejaus magija parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos.
5.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu (t.y. maisto prekės) nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Aliejaus magija parduotuvė įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

6. Sutarties atsisakymas. Prekių keitimas ir grąžinimas

6.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir/ar pakeisti kokybiškas prekes, pranešdamas apie tai Aliejaus magija parduotuvei raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos el. paštu info@aliejausmagija.lt. Šia teise gali pasinaudoti tik Pirkėjas, kuris pagal LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas pripažintinas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis.
6.2. Prekės keičiamos ar grąžinamos iš anksto suderinus prekių atsiėmimo laiką ir adresą.  Visos su tuo susijusios išlaidos tenka Pirkėjui. Pirkėjui pageidaujant grąžinti prekes jų pristatymo metu, prekės grąžinamos jas pristačiusiam Aliejaus magija parduotuvės atstovui.
6.3. Grąžinant ar keičiant Aliejaus magija parduotuvėje įsigytas prekes,  Aliejaus magija parduotuvė turi teisę reikalauti užpildyti prekių grąžinimo ar keitimo formą.
6.4. Vadovaujantis LR Civilinio kodekso bei 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės: (i) greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas (t.y. visos maisto prekės ir gėrimai); (ii) supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
6.5. Atsižvelgiant į tai, maisto prekės ir gėrimai bei išpakuotos prekės yra nekeičiamos ir negrąžinamos.
6.6. Jei Pirkėjas nėra patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį režimą, į Aliejaus magija parduotuvę privalo kreiptis ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prekių pristatymo el. paštu: info@aliejausmagija.lt arba telefonu: +370 672 01778. Pirkėjas pateikdamas pretenziją dėl nekokybiškų maisto prekių ir gėrimų, kartu privalo pateikti ir gautos nekokybiškos prekės nuotrauką. Jei Pirkėjas kreipiasi vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikia prekės nuotraukos, Aliejaus magija parduotuvė neįsipareigoja spręsti Pirkėjo skundo.
6.7. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Aliejaus magija parduotuvė turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.
6.8. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių grąžinimo Aliejaus magija parduotuvei.
6.9. Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui negrąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Aliejaus magija parduotuvė visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos anketoje/ užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu info@aliejaus magija.lt ar telefonu +370 672 01778.
7.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
7.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
7.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.